in

Ang itinalagang halaga at edad sa pagtanggap ng Assegno Sociale 2018

Ang mga kwalipikado sa benepisyo ay makakatanggap ng € 453 sa loob ng 13 buwan sa pagsapit ng edad na 66 taon at 7 buwan.

 

 

Mula Enero 1, 2018, ay mga bagong itinalagang halaga at edad sa pag-aaplay ng assegno sociale 2018

Ang mga kwalipikado sa benepisyo ay makakatanggap ng € 453 sa loob ng 13 buwan sa pagsapit ng edad na 66 taon at 7 buwan.

Ang assegno sociale ay isang welfare benefit na kinikilala ng batas sa sinumang makakatugon sa mga requirements nito kahit hindi nakapaghulog o nakapag bayad ng kinakailangang kontribusyon para sa old age pension o pensione di vecchiaia

Gayunpaman, maaaring mag-aplay ng nabanggit na benepisyo ang nagtataglay ng itinalagang edad na mula sa 65 taon at 7 buwan noong nakaraang taon ay tumaas sa 66 taon at 7 buwan at inaasahang tataas sa susunod na taon 2019, sa 67 taong gulang. 

Bukod sa edad ay may itinalaga ring halaga ng sahod bilang requirements ng social allowance. Para matanggap ito ang kabuuang sahod ng isang pensioner ay hindi dapat lalampas sa €5,889.00 sa isang taon kung single at € 11,778.00 naman kung married. Ang mga pensioners na magdedeklara ng pagkakaroon ng nabanggit na halaga ay sasailalim sa pagsusuri ng Inps.

 

Sinu-sino ang maaaring mag-aplay ng welfare benefit:

  • Mayroong edad na 66 taon at 7 buwan;
  • Mayroong mababang kita sa isang taon o € 5,889.00 kung single at € 11,788.00 kung married;
  • Italian citizen;
  • Dayuhang mayroong EC long term residence permit o dating carta di soggiorno;
  • Residente sa Italya ng hindi bababa sa 10 taon.

Maaaring magsumite ng aplikasyon online gamit ng personal PIN mula sa Inps sa website nito; sa tulong ng mga patronato, CAF o mga accredited offices at sa pamamagitan ng contact center ng Inps. 

Sa aplikasyon ay kailangang ilakip ang lahat ng dokumentasyon na magpapatunay ng sahod at edad. 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Maaari bang ihabla ng undocumented worker ang employer sa hindi nito pagbibigay ng sahod?

Ano ang Assegno Sociale at bakit importante ang halaga nito para sa mga dayuhan?