in

Ano ang Assegno Sociale at bakit importante ang halaga nito para sa mga dayuhan?

Ang assegno sociale o social allowance ay isang benepisyo na nakalaan sa lahat ng mga matatanda na mababa ang kita at higit na nangangailangan. 

 

 

Ang assegno sociale ay isang welfare benefit na kinikilala ng batas ng Italya sa sinumang makakatugon sa mga requirements nito kahit hindi nakapaghulog o nakapagbayad ng kinakailangang kontribusyon para sa old age pension o pensione di vecchiaia.

Bukod sa mga Italians at Europeans, ang benepisyo ay nakalaan ring matanggap ng mga dayuhang naninirahan sa Italya ng hindi bababa sa 10 taon at nagtataglay ng EC long term residence permit o ang dating carta di soggiorno.

Ang halaga nito ay nagbabago taun-taon batay sa pagbabago ng cost of living sa bansa. Samantalang ang edad ay batay din sa itinakda ng batas. 

Ang requirements upang matanggap ang social allowance ay sinusuri taun-taon at dahil dito ang pagbibigay ng nasabing benepisyo ay maituturing na pansamantala lamang. Ang tuluy-tuloy na pagtanggap, anumang pagbabago o suspensyon sa pagtanggap nito ay batay sa gagawing ‘deklarasyon ng sahod’ taun-taon ng tumatanggap nito. 

Gayunpaman, ang social allowance ay hindi maibibigay sa mga mahal sa buhay sa pagkamatay ng tumatanggap ng benepisyo. Hindi rin ito maaaring matanggap sa ibang bansa. Sa katunayan, kung ang mamamayang dayuhan ay lalabas ng bansang Italya ng higit sa 30 araw, ang benepisyo ay sinususpinde ng Inps at tuluyang ititigil makalipas ang 1 taon.

Bukod dito, ang halagang ito ay mahalaga para sa lahat ng mga dayuhang naninirahan sa Italya dahil ito ay ang pamantayang ginagamit ng batas upang suriin ang kakayahang pinansyal ng mga dayuhan sa kanilang mga dokumentasyon. 

Para sa mga non-EU nationals, ang halaga ng assegno sociale ay mahalaga sa pag-aaplay ng EC long term residence permit o o carta di soggiorno. Ito ay batay sa artikulo 9 ng Legislative decree July 25, 1998 bilang 286 kung saan nasasaad na ang halaga ng sahod o kita ng aplikante ay kailangang katumbas ng halaga ng itinalagang assegno sociale sa taon ng aplikasyon.

Ito rin ang pamantayang ginagamit sa family reunification o ricongiungimento familiare upang mapatunayan ang kakayahang pinansyal ng mamamayang may kukuning miyembro ng pamilya mula sa sariling bansa. Sa katunayan ay kailangan ang pagkakaroon ng kabuuang sahod na katumbas o hindi bababa sa halaga ng assegno sociale, at nadadagdagan ng kalahati ng halaga nito ang bawat idadagdag na miyembro ng pamilya.

Ang halaga ng assegno sociale ito ay importante rin para sa mga Romanians, Polish at ibang Europeans na nais manirahan sa Italya. Dahil upang manatili ng higit sa 3 buwan sa bansa ay kailangang patunayan ang pagkakaroon ng mapagkukunang pinansyal katumbas ng halaga ng nito.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ang itinalagang halaga at edad sa pagtanggap ng Assegno Sociale 2018

MBA Anniversary Tournament, matagumpay!