in

Citizenship by marriage, kailan isusumite ang aplikasyon?

Ako po ay isang Pilipina at ikinasal ako sa isang Italyano. Paano po ba ang proseso upang magkaroon ng Italian citizenship?

 

Roma – Pebrero 18, 2013 – Ang panahong nakalaan upang mag-aplay ng Italian citizenship matapos ikasal sa isang Italyano ay nag-iiba batay sa place of residency. Kung ang mag-asawa ay parehong residente sa Italya, ay dalawang taong residency  matapos ang araw ng kasal ang panahong kinakailangan; kung residente naman sa labas ng Italya ay kailangan lumipas ang tatlong taon mula sa araw ng kasal. Kung mayroong anak o inampon ang mag-asawa, ang panahong itinakda ay nababawasan ng kalahati.

Pagsusumite ng aplikasyon

Ang aplikasyon ay isinusimite sa Prefecture na kinasasakupan o kung nasa ibang bansa, sa Embahada o Konsulado. Sa Italya, batay sa lungsod kung saan nakatira, ang aplikasyon ay maaaring isumite sa Prefecture ng walang anumang appointment, at sa ilang kaso ay maaaring gawin lamang online. Upang malaman ang paraan ng pagsusumite ng aplikasyon, ipinapayong mag log-on sa website ng Ministry of Interior (http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cittadinanza/).

Ang listahan ng mga dokumentong dapat ilakip sa aplikasyon ay matatagpuan rin sa website ng Ministry of Interior. Kung ang mga dokumentong inilakip ay hindi sapat, ang administrasyon ay may karapatang humingi ng karagdagang dokumentasyon sa dayuhan sa loob ng itinakdang panahon. Kung ang dayuhan ay hindi sasagot sa panawagan, ang aplikasyon ay ituturing na negatibo. Bukod dito, ay kailangang magbayad ng € 200,00 sa pamamagitan ng postal bill, bukod sa stamp na nagkakahalaga ng € 14,62 na ilalakip sa aplikasyon.

Panahon ng proseso at ang dekreto

Ang panahong nakalaan sa buong proseso ay 730 days at nagsisimula mula sa araw ng pagsusumite ng aplikasyon at ng lahat ng dokumentong kinakailangan. Tulad ng nabanggit sa Circular ng Ministry of Interior No. 6415/2011, makalipas ang unang dalawang taon, ang aplikante ay nagiging entitled sa pagkakaroon ng italian citizenship, dahil sa hindi maaaring tanggihan ang aplikasyon higit sa 730 days batay sa art. 8, comma 2 della legge n° 91/92 ng citizenship. Ang aplikante, samakatwid, ay maaaring gamitin ito sa harap ng hukom upang hingin ang citizenship, matapos suriin ang mga requirements na hinihingi ng batas, kung ang Ministry ay hindi ipatutupad ang dekreto ng pagbibigay o pagtanggi sa citizenship sa loob ng panahong itinakda ng batas.

Ipinapaalalang simula noong nakaraang June 1, 2012, ang competent office sa anumang desisyon ukol sa pagbibigay o pagtanggi sa citizenship ng mga dayuhang asawa ng mga Italians ay ang Prefecture at hindi ang Ministry of Interior.

Samantala, ang Head ng Department of Civil Liberty and Immigration naman kung ang dayuhan ay residente sa labas ng bansang Italya at ang Ministry of Interior naman kung sakaling mayroong mga hadlang ukol sa seguridad ng bansa.

Ang pagkakaroon ng italian citizenship ay sumasailalim din sa isang panunumpa sa loob ng 6 na buwan matapos ang notipikasyon ng dekreto sa Munisipyo na sumasakop sa tinitirahan, kung residente sa Italya o sa Embahada o Konsulado naman kung residente sa labas ng bansang Italya. Makalipas ang 6 na buwan, ang dekreto ay hindi na balido at ang aplikante ay nararapat na ulitin ang proseso sa pamamagitan ng panibagong aplikasyon.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pinoy, inaresto dahil sa pananakit sa asawa

Sinu-sino ang sumasailalim sa italian language test?