in

Coesione familiare, ano ito?

Gabay sa Ricongiungimento Familiare Ako Ay Pilipino

Sa pamamagitan ng tourist visa ako ay nakarating sa Italya at nakasama ang aking asawa. Maaari po bang manatili na ako dito kasama siya at ang aming magiging anak?

Sa pamamagitan ng coesione familiare, tulad ng ricongiungimento familiare, ang pamilya ng mga non-EU nationals ay maaaring manirahang magkakasama sa Italya batay sa mga kundisyong hinihingi ng batas.

Ang coesione familiare, ay isang uri ng family reunification (o ricongiungimento familiare), kung saan pinahihintulutan ang regular na pananatili sa bansa at pagkakaroon ng angkop na permit to stay ng isang miyembro ng pamilya na dumating sa Italya sa pamamagitan ng ibang uri ng dokumentasyon, tulad ng tourist visa na nasasaad sa katanungan.

Hindi na kakailanganin ang bumalik sa Pilipinas at magkaroon ng nulla osta mula sa Sportello Unico per l’Immigrazione bagkus ay pinahihintulutan ng coesione familiare ang conversion ng hawak na regular na dokumento, (tulad ng tourist visa at iba pa) sa isang permit to stay per motivi familiari batay sa artikulo 30 talata 1 letra c ng Testo Unico per l’Immigrazione, sa pamamagitan ng miyembro ng pamilya na regular ang paninirahan sa Italya at nagtataglay ng permit to stay na balido na higit sa isang taon.

Ang mga miyembro ng pamilya na maaaring gawan ng coesione familiare ay katulad din ng ricongiungimento familiare:

  • Asawa at hindi legally separated at nasa wastong gulang;
  • Menor de edad na anak (kahit anak ng asawa o illegitimate child, at hindi kasal sa kundisyong mayroong pahintulot mula sa isang magulang);
  • Dependent anak na higit sa 18 anyos na walang kakayahang matugunan ang sarili at personal na pangangailangan dahil sa karamdaman/kapansanan;
  • Dependent na mga magulang, o ang mga magulang na higit sa 60 anyos at ang ibang anak hindi kayang matugunan ang pangangailangan ng mga magulang dahil sa karamdaman/ kapansanan.

Ang mga requirements sa pag-aaplay ng coesione familiare

Ang pangunahing kundisyon sa coesione familiare ng mga miyembro ng pamilya na nasasaad sa itaas ay ang regular na paninirahan nito sa Italya, maaaring sa pamamagitan ng tourist visa, medical purposes at ibapa.

Pinahihintulutan ng batas ang coesione familiare sa loob ng 12 buwan makalipas ang expiration ng dokumentong hawak nito sa regular na pananatili sa Italya (tulad ng tourist visa).

Ang iba pang mga requirements tulad ng required salary at sertipiko ng angkop na tahanan na katulad ng ricongiungimento familiare ay kailangang patunayan sa Questura.

Bukod dito ay kinakailangan ding patunayan ang relasyon ng aplikante ng coesione familiare sa pamamagitan ng translated, authenticated at legalized na dokumento mula sa Pilipinas tulad ng birth certificate, marriage certificate at iba pa.

Ang aplikasyon ay gagawin sa pamamagitan ng kit postale.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

426 million euros mula sa Inps para sa assegno sociale at invalidità civile ng 70,000 mamamayang dayuhan

Mga Dapat malaman sa Gestational Diabetes