in

Paano madadagdagan ang mga puntos sa integration agreement?

altBatay sa official tagalog translation ng Ministry of Interior, narito ang table kung paano ang puntos o merit ng mga permit to stay ng bagong sistema ay maaaring madagdagan. 

 

 

Listahan ng kredito na kikilalanin base sa kaalaman sa wikang italyano, sa kultura sibika at buhay sibil sa Italya

 

a)    Kaalaman sa wikang italano

(ayon sa talaan para sa wika na

Ipinatupad ng Konseho ng Europa)

 

Kredito na kikilalanin

Antas A1 (pagsasalita lamang)                                                        

10

Antas A2                                                                                

14

Antas A2                                                                                

20

Antas A2                                                                                

24

Antas B1                                                                                

26

Antas B1                                                                      

28

Antas na mataas sa B1                                                                    

30

(*) Ang mga Kredito na nakatala ay hindi maaaring pagsumahin para ipunin

                                     

b) Kaalaman sa kultura sibika At buhay sibil sa Italya

 

Kredito na Kikilalanin (*)

Antas na sapat                                                                        

6

Antas na higit sa sapat                                                           

9

Mataas na Antas                                                                     

12

 

 (*) Ang mga Kredito na nakatala ay hindi maaaring pagsumahin para ipunin

 

 

 

 

c) Ruta ng edukasyon para sa adults, kurso ng    mataas na edukasyon o edukasyon at pormasyon propesyunal(para sa larangan ng edukasyon at pormasyon batay sa batas n. 53/2003)

 

Kredito na Kikilalanin (*) (**)

Pag-attend na may profit sa isang kurso na ang tagal ay hindi mababa sa 80 oras

 

4

Pag-attend na may profit sa isang kurso na ang tagal ay katulad o hindi mababa sa 120 oras

5

Pag-attend na may profit sa isang kurso na ang tagal ay katulad o hindi mababa sa 250 oras

10

Pag-attend na may profit sa isang kurso na ang tagal ay katulad o hindi mababa sa 500 oras

 

30

 (*) Ang mga Kredito na nakatala ay hindi maaaring pagsumahin para ipunin

(**) Ang mga Kredito na kung mababawasan ng kalahati, matapos ang ruta o ang kurso, ay kikilalanin sa migrante, base sa susunod na boses n.6, ang kredito para sa pagkamit ng diploma ng mataas na antas ng pag-aaral (secondary school) o katangian pang-propesyunal

d) Ruta ng Mataas na Paaralan Pan-Tekniko

Kredito na Kikilalanin (*)

 

O edukasyon at pormasyon ng mataas na antas pan-Teknico

 

15

(sa bawat semester)

 

(*)Ang mga Kredito na kung mababawasan ng kalahati, matapos ang ruta o ang kurso, ay kikilalanin sa migrante, base sa susunod na boses n.6, ang kredito para sa pagami ng diploma ng mataas na antas ng pag-aaral tulad ng mataas na antas ng tekniko o sertipikado ng pagkadalubhasa ng mataas na antas ng tekniko

 

e) Kurso sa pag-aaral sa Unibersidad o Mataas na pormasyon sa Italya

(sa publiko o pribadong unibersidad, unibersidad  na may espesyal na pag-aayos o sistema ng mataas na

pormasyon batay sa art. 2 ng batas n.508/1999, may kakayahan na magbigay ng titulo ng pag-aaral na may legal na halaga)

Kredito na Kikilalanin (*)

Pag-attend ng isang academic year at naka-pasa

Sa dalawang beripikasyon

 

30

Pag-attend ng isang academic year at naka-pasa

Sa tatlong beripikasyon

 

32

Pag-attend ng isang academic year at naka-pasa

Sa apat na beripikasyon

 

34

Pag-attend ng isang academic year at naka-pasa

Sa lima o higit pang beripikasyon

 

36

Pag-attend ng isang taon ng doctorate reaserch

o sa kursong katulad na ang risultado ng pananaliksik na isinagawa sa loob ng isang taon ay positibo

 

50

Ang mga Kredito na kung mababawasan ng kalahati, matapos ang kurso, ay kikilalanin sa migrante, base sa susunod na boses n.6, ang kredito para sa pagkamit ng diploma ng mataas na antas ng pag-aaral (bachelaurate), laurea magistrale, specialization o titulo ng doctorate reasercher o titulo na katulad.

f) Pagkakamit ng diploma na may

halagang legal sa Italya

(matapos ang kurso o ruta ng nakasaad

Sa boses 3, 4 at 5)

 

Kredito na Kikilalanin

Diploma ng kasanayan propesyunal

 

35

Diploma ng mataas na antas ng paaralan

 

36

Diploma ng kasanayan tekniko o sertipikado ng pagkadalubhasa bilang tekniko

 

37

Diploma ng bachelaurate o diplomang katulad

46

Diploma ng 5 year combined bachelor’s/master’s degree

 

48

Diploma ng master’s degree o katulad na diploma

 

50

Diploma ngf doctorate degree o katulad na diploma

 

64

 

g) Aktibidad ng pagtuturo

 

Kredito na kikilalanin

Pagkkaroon ng abilitasyon sa propesyon ng pagtuturo

Batay sa art. 49 ng D.P.R. n. 394/1999

(para sa larangan ng sistema ng pagtuturo at pormasyon batay sa 53/2003)

 

50

Pagtuturo sa unibersidad, sa mga university institute

na may special na patakaran o institusyon na may sistema ng mataas na pormasyon

(tinutukoy dito ang unibersidad na pampubliko o pribado, sa mga università institue na may special na patakaran,

sa mga institusyon na may sistema ng mataas na pormasyon batay sa art. 2 ng batas n. 508/1999, na may kapangyarihan na magbigay ng diploma na may

halagang legal sa Italya

 

54

 

 

h) Kurso para sa integrasyon ng wika at social

(dinaluhan sa isa sa mga istitusyon batay sa art. 12, comma 2)

 

Kredito na kikilalalanin

Pag-attend na may profit sa isang kurso na ang tagal ay hindi mababa sa 80 oras

 

4

Pag-attend na may profit sa isang kurso na ang tagal ay hindi mababa sa 120 oras

 

5

Pag-attend na may profit sa isang kurso na ang tagal ay hindi mababa sa 250 oras, o di kaya ay ang pagpasa sa test tungkol sa kaalaman sa wikang german batay sa art. 6, comma 1-bis

 

10

Pag-attend na may profit sa isang kurso na ang tagal ay hindi mababa sa 500 oras

 

20

Pag-attend na may profit sa isang kurso na ang tagal ay hindi mababa sa 800 oras

 

30

 (*) Ang mga Kredito na nakatala ay hindi maaaring pagsumahin para ipunin tulad ng nakasulat sa 3, 4, 5, 6 at 7.

i) Karangalan at merit na publiko

 

Kredito na Kikilalalanin

Pagkakaroon ng karangalan mula sa Republika ng Italya

 

6

Pagkakaroon ng public merit

 

2

 

j) Aktibidad na pangkalakalan

Kredito na Kikilalanin

Pagkakaroon ng business activity

 

4

 

k) Pagpili ng doctor ng pamilya

 

Kredito na Kikilalanin

Pagpili ng doctor ng pamilya na nakasulat sa registro ng ASL

4

 

l) Partisipasyon sa buhay sosyal

 

Kredito na Kikilalanin

Pagsasagawa ng boluntaryong aktibidad sa mga Asosasyon na nakasulat sa registro publiko o Mga aktibidad na para sa promosyon sosyal

 

4

 

m) Tirahan

 

Kredito na kikilalanin

Paglalagda, pagpaparehistro at kung saan kailangan

Pagpapalista ng kontrata ng pabahay o pagbili ng

Bahay tirahan pati ang sertipikasyon ng paglo-loan

Para sa pagbili ng bahay tirahan

 

6

 

n) Kurso ng pormasyon mula sa Bansang sinilangan

 

Kredito na Kikilalanin

Partisipasyon aktibo sa pagpalawak ng kaalaman

At orientation sa mga programa ng pormasyon

Propesyunal na kaiba sa motibo ng pagpasok sa bansa.

 

2

Partisipasyon aktibo sa programa ng pormasyon sa ibang bansa

Batay sa art. 23 ng testo unico

 

4

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

RE, ang Pinoy hip hop instructor

Puntos ng mga permit to stay, matatagpuan on line