in

Bonus terme, narito ang mga detalye

Simula 12pm sa Lunes, November 8, ay maaaring mag-aplay ng bonus terme. Ito ay tumutukoy sa 100% o kabuuang gastusin sa thermal services o servizi termali, hanggang sa maximum na € 200,00. Ang bonus ay walang limitasyon sa ISEE. Sapat na ang mag-book direkta sa mga accredited thermal centers sa bansa na matatagpuan sa official webite ng Invitalia. Sa Lazio region ay mayroong 7 accredited thermal centers.

Paalala: Ang budget sa kasalukuyan ay 53 million euros at samakatwid ay matatanggap lamang ang humigit kumulang na 250,000 mga requests. Sa madaling salita, first come first served basis. 

Bonus terme, ang mga detalye

Ang bonus ay tumutukoy sa 100% o kabuuang kabayaran sa thermal services, hanggang sa maximum na €200,00. Ang bonus ay nakalaan sa lahat ng mga mamamayan sa bansa na may edad na higit 18 anyos at naninirahan sa Italya. Walang limitasyon sa ISEE. 

Ang bonus ay maaaring gamitin bilang treatment tulad ng hydrotherapy, inhalations, insufflations, balneotherapy o cryotherapy, kahit walang prescription mula sa duktor at maaari ring gamitin bilang wellness tulad ng massage o pool.

Kung ang halaga ng serbisyo ay higit sa halaga ng bonus, ang labis na bahagi ay responsibilidad ng aplikante.

Ang buong proseso ay pamamahalaan ng Invitalia at balido lamang sa mga accredited thermal services. Ang mga ito ay hindi dapat cover ng national health services o ng anumang pampublikong institusyon.

Bonus terme, paano mag-aplay

Maaring mag-aplay ng bonus nang isang beses lamang. Kung kaya’t ipinapayo na bago pa man mag-aplay ng bonus at alamin na ang halaga ng serbisyong kailangan o nais. Ang bawat aplikante ay bibigyan ng isang voucher, na hindi maaaring ipagamit sa ibang tao. Ang sinumang interesadong sa bonus ay dapat mag-book direkta sa mga accredited centers.

Matapos aprubahan ang bonus, na matatanggap ang komunikasyon sa pamamagitan ng email, ay mayroong 60 araw lamang para magamit ito. Kung hindi ito magagamit ay awtomatiko itong mage-expire at ang halaga ay magiging available muli sa pondo. Ang mga centri termali ay magbibigay ng fattura para sa serbisyo kung saan nakasulat ang identification code ng bonus.

Para sa karagdagang imporasyon at FAQs, i-click lamang ang link na ito.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Ako Ay Pilipino

Booster dose sa mga binakunahan ng J&J, pinahintulutan ng AIFA

Green pass, ibibigay sa mga nagpabakuna sa ibang bansa at ang booster dose sa Italya