in

Goodbye Reddito di Cittadinanza, Hello Supporto Formazione e Lavoro

Simula sa September 1 ay maaaring magsumite ng aplikasyon direkta sa website INPS o sa pamamagitan ng mga patronati. Tatanggalan ng benepisyo ang sinumang tatanggi sa job offer.

Sa pagtatapos ng Reddito di Cittadinanza ay magsisimula naman ang Supporto per la Formazione e il Lavoro bilang kapalit na tulong mula sa gobyerno ng Italya para sa mga taong walang trabaho ngunit may kakayahan at maaaring makapagtrabaho o ang tinatawag na ‘occupabili’ na nasa sitwasyon ng kahirapan. Sila ay makakasali sa mga formation courses, trainings o orientation na tatagal ng 12 buwan, kasabay nito ang pagtanggap ng €350,00 kada buwan. Samantala, ang Assegno di Inclusione, ay magsisimula sa January 2024, at nakalaan sa mga pamilya na mayroon kahit isang miyembro na may kapansanan, menor de edad, over 60 o nasa ilalim ng pangangalaga ng social services.

Supporto Formazione e Lavoro, ano ito?

Matatandaang simula noong katapusan ng July, humigit-kumulang 188,000 ang mga ipinadalang komunikasyon mula sa Inps ukol sa paghinto sa pagtanggap ng Reddito di Cittadinanza matapos umabot ng pitong buwang pagtanggap nito sa taong 2023, dahil walang menor de edad sa pamilya, walang may kapansanan o walang higit sa 60 anyos. Hanggang sa pagtatapos ng taon, tinatayang aabot sa 229,000 ang mga pamilyang matatanggalan ng Reddito di Cittadinanza.

Ang Supporto Formazione e Lavoro (SFL) ay para sa mga magtatapos ang pagtanggap ng Reddito di Cittadinanza, at layunin nito ang mahikayat at maging madali ang pagbabalik sa trabaho sa pamamagitan ng partesipasyon sa mga formation courses, professional qualification, requalification at orientation, pati sa universal civil service at mga useful projects para sa komunidad.

Ang bagong tulong mula sa gobyerno ay personal at samakatwid, posibleng higit sa isang miyembro sa pamilya ang makatanggap nito. Halimbawa, sa kaso ng dalawang magulang at dalawang anak na nasa tamang edad na walang trabaho at walang anumang sahod na pumapasok sa pamilya ay posibleng umabot hanggang sa €1400,00.

Supporto Formazione e Lavoro: Aplikasyon at Requirements

Simula September 1, ang mga aplikasyon ay maaaring direktang isumite sa website ng INPS o sa pamamagitan ng mga patronati. Mula sa susunod na January 1, sa pamamagitan din ng mga CAF. Maaaring mag-aplay ang mga miyembro ng pamilya mula 18 hanggang 59 anyos na may ISEE na hindi hihigit sa € 6,000.

Ang mga aplikante ay kailangang mag-register sa Sistema Informativa per Inclusione Sociale e Lavorativa, inihanda ng Ministry of Labor and Social Policies at nilikha ng INPS, ang platform na naglalayon ng cross-referencing ng mga datas samakatwid, training, job application at job offers. Pasasama-samahin nito ang Centri per l’Impiego, employment agencies, training institutes, joint inter-professional funds for training, Municipalities, universal civil service.

Ang nasabing platform din ang mamamahala sa Assegno di Inclusione. Ito ay hindi lamang para sa mga mahihinto sa pagtanggap ng Reddito di Cittadinanza bagkus, sa lalong madaling panahon, ay para din sa mga unang sasabak at muling magbabalik sa labor market.

Supporto Formazione e Lavoro: Agreement at ang €350,00 kada buwan

Upang matanggap ang SFL, bukod sa pagsusumite ng aplikasyon, ay kailangan ding lagdaan ang Patto di Attivazione Digitale (PAD) o Digital Activation Agreement at makipag-ugnayan sa hindi bababa sa tatlong job agencies. Samakatwid, matapos ang aplikasyon ay maaaring tawagan ng Centro per l’Impiego upang pirmahan ang personalized agreement. Pagkatapos lamang lagdaan magkakaroon ng access sa mga training, orientation at iba pa.

Tandaan na kung tatanggihan ang isang job offer, at matatanggal din ang benepisyo. Samakatwid, kapag tanggap ang aplikasyon, kailangang sundin ang proseso at umattend ng training na magtatagal ng 12 buwan, at kasabay nito ay makakatanggap ng €350,00 kada buwan mula sa Inps. Kailangang i-confirm ang partesipasyon sa training o orientation atleast tuwing 90 days. Kung hihinto sa training, lalampasan ang isang aktibidad o tatanggihan ang isang job offer ay tatanggalin ang benepisyo.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Back to School: Bonus Libri Scolastici, narito ang mga requirements sa bawat rehiyon ng Italya

Supporto per la Formazione e il Lavoro, ang gabay sa aplikasyon